Ruffled Flag of Uruguay

Ruffled Flag of Uruguay

Ruffled Flag of Uruguay, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi