Ruffled Flag of Uganda

Ruffled Flag of Uganda

Ruffled Flag of Uganda, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi