Ruffled Flag of Libya

Ruffled Flag of Libya

Ruffled Flag of Libya, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi