Ruffled Flag of Kuwait

Ruffled Flag of Kuwait

Ruffled Flag of Kuwait, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi