Ruffled Flag of Kenya

Ruffled Flag of Kenya

Ruffled Flag of Kenya, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi