Ruffled Flag of Japan

Ruffled Flag of Japan

Ruffled Flag of Japan, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi