Ruffled Flag of Italy

Ruffled Flag of Italy

Ruffled Flag of Italy, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi