Ruffled Flag of Gambia

Ruffled Flag of Gambia

Ruffled Flag of Gambia, Fabric ruffled flag. Resolution: 300 dpi