Mug Set

Mug Set

Mug Set :
– 1x White Mug (Transparent PNG File 2500×2500)
– 1x Blue Mug (Transparent PNG File 2500×2500)
– 1x Golden Mug (Transparent PNG File 2500×2500)
– 1x Silver Mug (Transparent PNG File 2500×2500)

(Zip file contains a total of 4 PNG files)