Halloween Jack O' Lantern Scarecrow

Halloween Jack O' Lantern Scarecrow

Transparent .png illustration of a Halloween-themed, grinning jack ‘o lantern scarecrow.