Gold Ribbon Set

Gold Ribbon Set

Gold ribbon collection. Ten ribbon on white background.