Dragon on a White Background

Dragon on a White Background

Beautiful dragon painted on a white background