Baby Monkey

Baby Monkey

Illustration of cute baby monkey. EPS 8, JPG (high resolution)