20 Minimalist backgrounds

20 Minimalist backgrounds

20 Grey minimalist backgrounds in a retro style 3840×2160 JPEG 300DPI